Сучасні принципи інтеграції дослідницької компоненти у навчальний процес

Сучасні принципи інтеграції дослідницької компоненти у навчальний процес

‹ Володимир САЦИК ›

У сучасній практиці провідних університетів ефективним методом набуття студентами дослідницьких компетенцій є інтеграція досліджень у навчальний процес. Навчання на основі досліджень дозволяє розвивати у студентів креативне мислення, професійні навички, критично аналізувати існуючі ідеї, теорії й гіпотези та успішно самореалізуватися на цій основі.

У динамічному освітньо-науковому середовищі XXI століття головною метою університетів стає підготовка конкурентних випускників, здатних швидко та креативно реагувати на суспільні ви­клики, оперативно адаптуватися до змінюваних зовнішніх умов. Підготовка таких студентів до повноцінної участі в сучасному та майбутньому світі потребує розвитку в них особливого рівня знань і навичок — дослідницьких компетенцій, орієнтація на здобуття яких є ключовим елемен­том сучасних стратегій дослідницьких університетів світового класу. Дослідницькі компетенції надають можливості випускникам із системних позицій вирішувати різноманітні проблеми, генерувати й оцінювати інформаційні й статистичні дані, критично аналізувати наявні ідеї, теорії та гіпотези й успішно розвиватися на цій основі.

Незалежно від сфери своєї майбутньої професійної зайнятості, ключовим мотивом розвитку у студентів дослідницьких компетенцій вважається необхідність фасилітації у них, за допомогою різних технік і підходів, креативного мислення, в результаті чого студенти отримують наступні переваги:

 • ознайомлення із цінностями, практичними та етичними нормами у тій чи іншій сфері знань/професії;
 • посилення розуміння того, яким чином вибрана галузь знань здійснює позитивний вплив на суспільство;
 • розвиток і зміцнення власних навичок та можливостей (критичне та аналітичне мис­лення, пошук та оцінка інформації, а також вирішення проблем; навички у проведенні та оцінці результатів наукових досліджень, які будуть корисними у їх повсякденному особистому та про­фесійному житті; оволодіння різними підходами до навчання та викладання; оволодіння методами і прийомами проведення досліджень, які можуть бути ефективними як у науковій, так і практичній діяльності).

Велика увага інтегруванню досліджень у навчальний процес приділяється в дослідницьких університетах США. Для цього часто використову­ються такі методи ефективного поєднання викладання і досліджень:

 • організація так званих гос­тьових лекцій за участі колег чи відомих наукових експертів у тій чи іншій сфері з метою публічного обговорення на лекційному занятті зі студентами важливих аспектів досліджень;
 • використан­ня на заняттях спеціальних відеоматеріалів чи презентацій, інших матеріалів, завчасно зібраних і підготовлених, які стосуються досліджуваних проблем і відображають погляди авторитетних учених;
 • залучення останніх результатів наукових досліджень до навчальної програми задля їх опрацювання і обговорення на лекційних та практичних заняттях;
 • розробка спеціа­льного пакета наукових завдань для студентів з метою розвитку у них навичок фахового огляду літературних джерел, планування різного роду наукових експериментів, написання рецензій, презентації наукових доповідей на конференціях, належного оформлення документів для отри­мання дослідницьких грантів тощо;
 • залучення студентів до участі в наукових проектах, спеціалі­зованих студентських наукових спільнотах, Інтернет-форумах і дискусіях для обговорення та опрацювання важливих наукових питань тощо.

Оригінальний підхід до типологізації моделей інтеграції досліджень у навчальний процес бу­ло розроблено відомим британським дослідником вищої освіти М. Хейлі. Вчений запропонував виокремлювати чотири способи поєднання викладання і досліджень залежно від ступеня залу­чення студентів у дослідницький процес (вертикальна вісь на рис. 1) і глибини охоплення студе­нтами досліджень у навчальному процесі (горизонтальна вісь).

рис_сайт

Рис. 1. Моделі інтеграції досліджень у навчальний процес (Healey 2005) *

Відповідно, пропонується виок­ремлювати такі моделі поєднання навчання і досліджень:

 • навчання, що базується на дослідженнях (Research-based learning);
 • навчання, орієнтоване на дослідження (Research-oriented learning);
 • навчання, кероване дослідженнями (Research-led learning);
 • навчання, що базується на науковому керівництві (Research-tutored learning).

У навчальному про­цесі можливе деяке поєднання наведених стратегій, залежно від мети і цілей навчання.

Наведена модель дозволяє розробити ефективну стратегію поєднання навчання і досліджень у ході аудиторної чи самостійної роботи студентів, виходячи з пріоритетів вивчення ними дослідницьких процесів і проблем (у формі безпосереднього здійснення студентами досліджень і наукового пошуку або шляхом розвитку у них дослідницьких навиків і технік; права частина квадранта на рис. 1) чи змісту досліджень і їх результатів (у формі залучення студентів у наукові дискусії, виконання наукових звітів, написання есе або шляхом огляду ними сучасних досліджень з тієї чи іншої дисципліни; ліва частина квадранта на рис. 1). У різних випадках студенти можуть бути активними (здійснюють дослідження самостійно чи під керівництвом) чи пасивними (обговорюють результати існуючих досліджень чи знайомляться з методами їх проведення) учасниками навчального процесу.

Отже, в сучасній практиці провідних університетів важливого значення набуває дослідницька компонента та її інтеграція у навчальний процес, які в цілому представляють собою складну і багатовимірну систему дій та механізмів, покликаних сприяти наданню студентам дослідницьких компетенцій. Ключовими компонентами цієї системи є навчальна і викладацька діяльність, методи активізації дослідницько-орієнтованого навчання і стратегії інтеграції досліджень у навчальний процес. Від ефективного поєднання зазначених компонентів залежить наукова продуктивність університетів та якість навчання студентів.

Джерело: Healey, M. (2005) Linking research and teaching: disciplinary spaces, in: R. Barnett (Ed.) Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching, 30-42. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. – P. 70.

Завантажити статтю у PDF

Бібліографічний опис статті: Сацик В.І. Сучасні принципи і методи інтеграції дослідницької компоненти у навчальний процес (С. 108-110) / Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності [Електронний ресурс]: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 31 січня 2013 р. – К.: КНЕУ, 2013 – 531 с.

Share