Хто ти такий, НАЗЯВО?

Хто ти такий, НАЗЯВО?

Сучасним освітнім трендом міжнародного масштабу є заснування урядами країн незалежних національних агентств із забезпечення якості вищої освіти. Такого роду “буферні” інституції, які опосередковують ключових стейкхолдерів вищої освіти, покликані сприяти зростанню освітніх стандартів шляхом незалежної та об’єктивної експертизи освітньо-наукового середовища, умов та результатів діяльності ВНЗ. У пропонованій статті представлена основна інформація щодо діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України. Додатково для цілей порівняння наведено досвід Польщі, Румунії та Угорщини у цій сфері (вибірка відповідних норм і положень англійською мовою).

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України

Офіційний статус організації та її місія Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України “Про вищу освіту” на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.
Створення Агентства та затвердження його Статуту відбулося відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244  “Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти” та згідно зі статтею 17 Закону України “Про вищу освіту”.
Цілі, завдання, повноваження

Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:

 • формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його МОН для затвердження;
 • аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;
 • проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
 • формує галузеві експертні ради у складі від дев’яти до 15 членів на строк не більше ніж 3 роки з числа осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше 5 років, крім представників органів студентського самоврядування;
 • формує і подає МОН перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, згідно із Законом України “Про вищу освіту” для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;
 • погоджує розроблені МОН стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю;
 • формує єдину базу даних з питань запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;
 • приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми;
 • формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, зокрема наукових здобутків, вищих навчальних закладів, за якими можуть складатися рейтинги вищих навчальних закладів;
 • подає пропозиції щодо надання вищому навчальному закладу статусу національного та/або дослідницького в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України;
 • встановлює один раз на 7 років відповідність діяльності національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;
 • вносить подання щодо надання національному вищому навчальному закладу за результатами конкурсного відбору в разі відповідності критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького;
 • встановлює один раз на 7 років відповідність діяльності дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;
 • розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь;
 • подає МОН для схвалення порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України;
 • погоджує розроблений МОН порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів;
 • розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його МОН для затвердження, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;
 • акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;
 • бере участь в установленому законом порядку у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці;
 • щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та подає зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх обговорення і належного реагування;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Склад і структура

Національне агентство, до складу якого входить 25 членів, формується на таких засадах:

 • два члени делегуються Національною академією наук та по одному – національними галузевими академіями наук;
 • 13 членів обираються з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів державної, комунальної та приватної форми власності, у тому числі дев’ять членів – від державних вищих навчальних закладів, один член – від комунальних вищих навчальних закладів, три члени – від приватних вищих навчальних закладів;
 • три члени обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;
 • два члени обираються з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту.

Перший склад Національного агентства формується відповідно до підпункту 14 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”.

До складу Національного агентства не можуть входити керівники і заступники керівників Національної академії наук та національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів, наукових установ, засновники приватних вищих навчальних закладів. Голова та заступники голови Національного агентства обираються строком на три роки. Голова та заступники голови Національного агентства призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства та працюють на постійній основі.

У складі Національного агентства утворюються Комітет з питань етики, Апеляційний комітет, інші комітети, що формуються з числа членів Національного агентства. Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює секретаріат Національного агентства.

Національне агентство формує галузеві експертні ради у складі від 9 до 15 членів на строк не більше ніж три роки з числа осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше 5 років, крім представників органів студентського самоврядування.

Фінансування діяльності

Фінансування діяльності Національного агентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, отриманих як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійної експертизи, а також коштів, отриманих за надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням якості вищої освіти, у розмірах, визначених законодавством, грантів, наданих з метою підвищення якості вищої освіти в Україні, у тому числі наданих для вдосконалення системи оцінювання якості вищої освіти, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національного агентства, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щороку встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження Державного бюджету України.

Додатково – МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Офіційний статус організації та її місія

 POLAND The Polish Accreditation Committee (PKA) is the first independent institution, established by way of a legal act of highest importance, working within the higher education system in Poland for the improvement of the quality of education in all public and non-public higher education institutions forming the system, authorised to conduct assessments of the compliance with the requirements necessary to provide education and evaluation of its quality on the first – cycle, second – cycle as well as third – cycle studies, postgraduate programmes and evaluation of activities of basic organisational units of HEIs.
PKA is an organisation of experts diagnosing the condition of higher education and conducting systematic activities in order to enhance the quality of education. Evaluations conducted by PKA are obligatory and negative assessment of the Committee may cause suspension or withdrawal of authorisation to provide degree programme in a given field of study and at a given level of study on the basis of a decision of minister responsible for higher education.
The Polish Accreditation Committee carries out its mission by conducting obligatory programme and institutional evaluations of quality of education and by giving opinions on applications for the authorisation to provide degree programmes submitted by higher education institutions. The Committee takes care to ensure that its opinions and evaluations leave ample space for autonomous initiatives promoting innovativeness in the teaching process and education quality culture.
The Polish Accreditation Committee was established under the name of the State Accreditation Committee on 1 January 2002 in compliance with the act on higher education of 12 September 1990, and its tasks and working procedure became redefined and expanded by the currently effective act of 27 July 2005 Law on Higher Education. Act of Law on Higher Education and executive regulations, Statutes of PKA adopted on the plenary session of the Committee as well as standards and criteria appointed by the Committee constitute legal basis of PKA’s activities
 ROMANIA The mission of the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) is to carry out the quality external evaluation of education provided by higher education institutions and by other organisations providing higher education study programmes. The Agency is carrying out its activity according to the best international practices which are taken in its own Methodology and whose implementation is focused on quality evaluation and assurance of the Romanian higher education, as part of the European Higher Education Area.
ARACIS was established in 2005, in compliance with Government Emergency Ordinance no. 75/2005 approved with modifications by Law no. 87/2006.
HUNGARY The Hungarian Accreditation Committee (HAC) is a national expert body promoting the supervision, assurance, and evaluation of the quality of higher education, scientific research, and the scientific quality of artistic creation, which participates under this Act in procedures relating to higher education institutions, with special regard to doctorate schools.
The Hungarian Accreditation Committee shall ensure that its professional evaluation criteria, the contents of opinions and positions adopted by it, and the identity of participating experts – which information are public data for public interest – are publicly available. The evaluation criteria of the Hungarian Accreditation Committee shall be applicable to the entire Hungarian higher education in a uniform manner, irrespective of the maintainers of such institutions.
The Hungarian Accreditation Committee was established with the country’s first higher education law in 1993.

Цілі, завдання та повноваження

 POLAND The primary objective of the Committee is to observe fulfilment of standards agreed for higher education referring to best models adopted in European and global academic area as well as to support Polish public and non-public higher education institutions in the process of enhancement of quality education and building of culture of quality. These activities aim to ensure that graduates of Polish higher education institutions rank high on the national and international labour markets, and to enhance the competitiveness of Polish higher education institutions as European organisations.
PKA presents to the minister responsible for higher education opinions regarding programme evaluation, institutional evaluation, establishing of the HEI, authorisation (or re-granting of an authorisation) to provide degree programmes, establishing of a HEI or branch campus in Poland by a foreign HEI. Moreover, PKA gives opinions regarding quality of education in basic organisational units of HEIs which apply for an authorisation to confer academic degrees as well as gives opinion on draft bills realted to the area of higher education.
 ROMANIA

The mission of the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education is to carry out the quality external evaluation of education provided by higher education institutions and by other organisations providing higher education study programmes, which operates in Romania with the aim of:

 • testing, according to quality standards, the capacity of education providing organisations to fulfil the beneficiaries’ expectations;
 • contributing to the development of an institutional culture of higher education quality;
 • assuring the protection of direct beneficiaries of study programmes at higher education level by producing and disseminating systematic, coherent and credible information, publicly accessible, about education quality;
 • proposing to the Ministry of Education, Research and Innovation strategies and policies of permanently improving higher education quality, in close correlation with pre-university education.

The Agency’s strategy reflects the mission assumed by ARACIS in order to constantly assure and improve quality in the Romanian higher education, as well as its own activity, and may be described by the following major objectives:

 • Improving the external evaluation methodology in full compliance with the European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education – ESG;
 • Permanently improving quality of the Guides associated to the Methodology by increasing their applicative value and relevance for beneficiaries;
 • Increasing the role of students and employers within the process of education quality evaluation and assurance;
 • Accelerating the transition from the evaluation of input data to the predominant evaluation of learning outcomes, of graduates’ insertion in the economic and social environment as a measure of education quality assurance’s results;
 • Continuing the collaboration with the Ministry of Education, Research and Innovation in order to promote unitary and comparable principles, regulations and standards for the whole public and private higher education in Romania.
 • Drawing up references for universities for their inter-university ranking according to quality performances;
 • Developing relations between the national qualification framework and quality assurance, respectively between ACPART and ARACIS;
 • Collaborating with CNFIS and CNCSIS in order to improve the compatibility of performance indicators, including those with relevance in funding higher education institutions.

ARACIS shall have the following tasks relating to the field of accreditation:

 • Periodically draws up the methodology and standards for various types of programmes and higher education providers, which are endorsed by MECI and approved by Government decision.
 • Evaluates, according to the standards and methodology approved by Government decisions, on demand or on its own initiative, and proposes the authorisation, respectively accreditation of higher education providers and study programmes. On the basis of accreditation reports, MECI draws up the normative acts for setting up higher education structures.

ARACIS shall have the following tasks in the field of quality assurance:

 • Periodically formulates and reviews, on the basis of good practice, national reference standards and performance indicators for quality evaluation and assurance in higher education;
 • Collaborates with MECI and ARACIP in drawing up and promoting policies and strategies of action, in order to increase education quality in Romania;
 • Annually organises consultations with higher education institutions in order to establish the priorities of quality assurance;
 • Draws up and publishes its own procedures of external evaluation of education quality;
 • Concludes, with Romanian and foreign education institutions, service contracts for the external quality evaluation of higher education programmes and programme providers, as well as for the inter-institutional evaluation of similar programmes;
 • Carries out the quality evaluation of higher education institutions and programmes, at the Ministry of Education, Research and Innovation’s request. The conditions concerning the evaluation activity are established by contract;
 • Publishes the external evaluations’ results;
 • Publishes manuals, guides, synthesis papers of good practice in quality assurance and evaluation;
 • Periodically draws up, every 3 years, system analyses on the Romanian higher education quality;
 • Collaborates with similar agencies in other countries in order to develop and apply efficient measures of improving the quality of higher education programmes;
 • Draws up the Professional code of ethics of ARACIS experts;
 • Annually publishes a report on its own activity;
 • Draws up, every 3 years, quality self-evaluation reports of its own activity, in order to prepare external evaluation by similar agencies from other countries.
HUNGARY

The HAC conducts ex ante and ex post evaluation of both programs and institutions. Ex ante evaluation of programs comprises giving opinion on the national-level educational and outcome requirements (which are framework requirements for all degree programs in Hungary and appear in a ministerial decree), and new programs to be launched at institutions. Ex post evaluation is conducted in five-year cycles. There are separate procedures for institutional and program evaluation. The latter is conducted for entire disciplines, with all programs taught in Hungary in that discipline undergoing a single procedure with external evaluators from a common pool.

Склад і структура

 POLAND PKA is composed of 80 – 90 members appointed by minister responsible for higher education from among candidates nominated by HEIs senates, Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, Conference of Rectors of Non-University Higher Education Institutions in Poland, Students’ Parliament of the Republic of Poland (president of the Students’ Parliament is a member of PKA on the basis of law), national scientific associations and organisations of employers.
The Committee is composed of 8 sections for the academic areas. Each section is composed of at least 4 persons, including at least 3 having academic degree of doktor habilitowany or academic title and at least one representative of employers’ organisations.The Committee cooperates also with external experts.
Composition of sections working within academic areas in the scope of:

 1. Humanities and Theological science
 2. Social Science in the scope of Economics
 3. Social Science in the scope of Social Science
 4. Exact Science
 5. Biological, Earth, Agricultural, Forestry and Veterinary Sciences
 6. Engineering and Technology
 7. Medical, Pharmeceutical, Health and Physical Culture Sciences
 8. Film, Music, Visual Arts and Theatre Sciences

The Presidium is composed of the President, Secretary, President of the Students’ Parliament of the Republic of Poland (PSRP), 2 representa ves of employers’ organisations and 8 Chairs of scientific sections. Administrative support of the Committee is provided by its Bureau.

The Advisory Board of the Polish Accreditation Committee was appointed in 2010 as an advisory and consultative body for the Committee President. The Board shall give opinions in particular on strategic obejectives and areas of activity of the PKA, the development trends as well as standards and procedures applied by the Committee on the proposal of the Committee President or on its own initiative. The Board adopted in November 2011 rules of procedure forming a basis for its operation.

 ROMANIA

ARACIS Council:

President – Vice-president

Secretary general

Director of the Quality External Evaluation Department

Director of the Accreditation Department

Members of the Quality External Evaluation Department

Members of the Accreditation Department

Advisory Commission Supervisor

Distance Learning Supervisor

Commission of Ethics Supervisor

In compliance with the legal regulations on quality assurance in higher education, the ARACIS Council sets up the National Register of Evaluators (NRE). The evaluators are university professors and associate professors, from Romania and from abroad, with recognized professional activity and moral integrity, with competence and experience quality assurance in education at national and international level. For a more relevant evaluation of the link between higher education and labor market the NRE includes also representatives of employers.

NRE is structured in specialized commissions and within these ones in study domains. There are 14 academic commissions and a commission of employers. For each evaluator the following information is public: academic title, name and surname, university studies, academic and scientific experience, experience in academic evaluation, QA projects, significant publications in QA and expertise areas in the last 5 years, language skills and the university where the evaluator works. For the evaluators from the commission of employers, only the CV is public.

Composition of specialized commissions:

 • C1: Exact Sciences and Natural Sciences
 • C2: Humanist Sciences and Theology
 • C3: Judicial Sciences
 • C4: Social and Political Sciences
 • C5: Administrative and Educational Sciences and Psychology
 • C6: Economic Sciences I
 • C7: Economic Sciences II
 • C8: Arts, Architecture, Town Planning, Physical Education and Sport
 • C9: Agricultural and Forest Sciences and Veterinary Medicine
 • C10: Engineering Sciences I
 • C11: Engineering Sciences II
 • C12: Health
 • C13: Distance learning
 • C14: Institutional Evaluation for Managerial and Financial Activities Commission
 • C15: Employers commission

In order to manage the NRE, it was created an online platform for registering and evaluation of experts, based on ARACIS current methodology and standards (pfe.aracis.ro). The online platform is mainly aimed at creating and updating a real-time database with ARACIS evaluators from which NRE is generated. The first assessment on the online platform of ARACIS evaluators took place in the period 01/10 to 31/12/2010. NRE evaluators have permanent access to the database for updating their  personal data in both Romanian and English (pfe.aracis.ro). The database is updated once a year, during the period 01.10 – 15.12 for: registering and assessment of  both Romanian and foreign new evaluators; removal or deletion of evaluators which, for various reasons, can not take part in the process of evaluation; updating the declaration of interests conflict for the existing evaluators.

The Register of evaluators’ members with public positions or rector position shall not be called for academic evaluation activities during the mandate.

HUNGARY Based on the new National Higher Education Act, from 1 March 2012 on the HAC has 18 full members. The Ministry for National Resources delegates nine members, three are delegated by the Hungarian Rectors’ Conference, two by the Hungarian Academy of Sciences, two by the Churches that have their own higher education institutions, one by the Hungarian Academy of Arts, and one by the National Union of Doctoral Students. The president is nominated from among the 18 members by the minister in agreement with the president of the Hungarian Academy of Sciences. The president and members receive their letters of appointment from the Prime Minister for a six-year term, which is once renewable. The law stipulates a Financial Supervisory Board, and since its inception the HAC has had an International Advisory Board.

The Secretariat has a staff of 15; they include the Secretary General, his deputy, and a Financial Director, six program officers, five administrative staff and an IT technician. The program officers are assigned expert committees whose work they prepare and guide from inception to completion of evaluation reports and proposals for HAC decisions. In addition they are responsible for several institutions, prepare and participate in site-visits and assist in writing the evaluation report.

Composition Expert and Special Committees:

Expert committees for disciplines

 • Agricultural sciences
 • Humanities
 • Theology and religion
 • Engineering
 • Arts
 • Medical sciences
 • Social sciences
 • Natural sciences

Other expert committees

 • University professorships and doctoral training
 • Ethics and conflicts of interest
 • Higher education vocational training (VET)
 • Teacher training

Фінансування діяльності

 POLAND Operations of the Polish Accreditation Committee are financed from the state budget.
 ROMANIA

ARACIS is an autonomous public institution, of national interest, having a legal personality and its own income and expenditure budget. The agency is not submitted to political or any other types of interference. According to the legal provisions, ARACIS is funded as follows:

 • income from service contracts for quality evaluation, concluded with the Ministry of Education, Research and Innovation inclusive;
 • authorisation and accreditation fees of higher education institutions on study programmes, proposed by ARACIS and approved by Government decision;
 • quality external evaluation fees, established by ARACIS and approved by Government decision;
 • external non-reimbursable funds obtained by participation in international programmes, donations, sponsorships, other legally established sources.
HUNGARY

The Hungarian Accreditation Committee is authorised to acquire a non-profit legal status regulated in Act CLXXV of 2011 on the Rights of Association, non-profit status and the operation and funding of Civil Organizations.

 

Матеріал підготувавВолодимир САЦИК

Share