Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості вищої освіти

Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості вищої освіти

‹ Олена КРАСОВСЬКА ›

В умовах трансформації української системи вищої освіти одним із найактуальніших завдань є формування нових механізмів та підходів до забезпечення якості освіти. В статті розглянуто основні моделі забезпечення якості вищої освіти, визначено роль міжнародних акредитаційних установ в системі забезпечення якості та запропоновано онтологічну модель механізму незалежної акредитації освітньої програми.

Засади системи забезпечення якості вищої освіти

Трансформація українського освітнього простору вимагає пошуку та впровадження нових механізмів забезпечення якості вищої освіти, що сприятиме інтеграції України в європейське освітнє середовище та підвищенню конкурентоспроможності українських вишів.

Контент-аналіз нового Закону України “Про вищу освіту” свідчить про підвищену увагу до питань забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності українських ВНЗ. Об’єктами оцінювання стають освітні програми, освітня діяльність ВНЗ, результати навчання та компетентності студентів, здобуті під час навчання.

У новому Законі про вищу освіту в окремому розділі закріплено правові засади забезпечення якості вищої освіти в Україні (статті 16–25). Основні складові системи забезпечення якості вищої освіти представлено на рис. 1.

Рис. 1. Складові системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

Система складається з підсистем, скоординована діяльність яких повинна забезпечити якість вищої освіти, що відповідатиме стандартам та рекомендаціям забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Незалежні установи з оцінювання та забезпечення якості є новим для української системи вищої освіти інституціональним суб’єктом. Діяльність таких установ у світовому освітньому просторі є одним із основних елементів визнання якості освітнього закладу та його освітніх програм на національному та міжнародному рівнях.

У світі існує декілька підходів до реалізації процедури забезпечення та оцінки якості вищої освіти: репутаційний, результативний та загальний. Репутаційний підхід передбачає використання експертного механізму для оцінки рівня професійних освітніх програм і навчальних закладів. Результативний підхід базується на вимірюванні кількісних показників діяльності вишу. Загальний підхід ґрунтується на принципах “всезагального управління якістю” (TQM) та вимогах щодо систем менеджменту якості Міжнародної організації із стандартизації (ISO). Оцінка якості вищої освіти спрямована на визначення відповідності встановленим стандартам та критеріям, а також на підвищення рівня якості освіти в країні.

Міжнародні моделі забезпечення якості

Різноманітність моделей забезпечення якості освіти обумовлюється національними історичними традиціями, соціально-економічними, політичними та географічними факторами. Зараз в сфері оцінки якості вищої освіти виокремлюють англійську, французьку та американську моделі.

В основі англійської моделі лежить внутрішня самооцінка академічної спільноти ВНЗ. Французька, або континентальна, модель базується на зовнішній оцінці та відповідальності ВНЗ перед суспільством й державою. Американська модель є вдалим поєднанням англійської та французької моделей.

Основними відмінностями європейських систем оцінки якості вищої освіти від американської є більші роль та повноваження уряду, визначення цілей проведення оцінки, найважливіших аспектів оцінки, щодо способів прийняття рішень та організації навчального процесу.

Англійська модель оцінки якості передбачає проведення внутрішньої самооцінки академічною спільнотою ВНЗ. Ця модель функціонує у Великобританії, Німеччині, країнах Латинської Америки. Головна роль в забезпеченні якості освіти належить внутрішній системі забезпечення якості, яка ґрунтується на відповідальності викладацького складу, керівників вишів та їх структурних підрозділів. Контроль за якістю здійснюють спеціальні комісії. Зараз ця модель трансформується за рахунок введення елементів зовнішнього контролінгу якості освіти.

Французька модель передбачає зовнішню оцінку відповідальності ВНЗ перед суспільством та державою. Вона реалізується через механізми атестації, акредитації та інспекції. У Скандинавських країнах, Латвії, Чехії, Естонії саме державні органи формулюють цілі та найбільш важливі компоненти оцінювання. У французькій моделі самооцінка ВНЗ не виконує важливу роль. Контроль за діяльністю ВНЗ здійснює Національний комітет з оцінки ВНЗ чи інша подібна інституція.

Європейська модель оцінювання якості передбачає оцінювання агентствами, які створені за ініціативою уряду та асоціацій ВНЗ. Цим агентствам на законодавчій основі надані всі повноваження з оцінки та визнання якості освіти. Вони мають кожні 5 років проходити процедуру перевірки з боку Європейської асоціації з оцінки якості вищої освіти (ENQA).

Американська модель існує вже понад 150 років і передбачає оцінювання якості вищої освіти незалежними агенціями. У США відсутні державні органи управління у сфері вищої освіти та не існує поняття “державна акредитація ВНЗ”. Американська вища освіта контролюється переважно самими навчальними закладами. ВНЗ самостійно створюють власні системи гарантування якості, засновані на відповідності освітніх програм, матеріальних ресурсів, науково-методичного забезпечення, кадрів і структури управління певним вимогам суспільства, особистості та держави.

Процедура проходження акредитації/сертифікації у США є добровільною з боку ВНЗ та складається з двох компонентів оцінювання: зовнішньої оцінки, яку проводять незалежні агенції, створені за ініціативою професійних асоціацій та ВНЗ, і внутрішньої процедури — самооцінки. Незалежні агенції проводять аудит діяльності ВНЗ та надають рекомендації щодо покращення якості. Отримання сертифіката від американських агенцій за результатами незалежного оцінювання сприяє підвищенню соціального статусу освітньої установи. Основною метою проходження незалежної акредитації є підвищення якості вищої освіти шляхом розробки критеріїв та напрямів розвитку ВНЗ, забезпечення механізму захисту освітніх закладів, інформування спільноти про стан системи вищої освіти.

Кожне незалежне американське агентство має свій перелік критеріїв оцінки. Їх аналіз дає змогу виокремити основні спільні параметри:

 • цілісність установи;
 • мета, планування та ефективність;
 • управління та адміністрування;
 • освітні програми;
 • професорсько-викладацький та допоміжний персонал;
 • бібліотека, комп’ютерна база тощо;
 • обслуговування студентів та забезпечення умов для навчання;
 • матеріальна база;
 • кошти.

Отже, в залежності від ролі та повноважень держави в процедурі оцінювання виокремлюють три принципи оцінювання якості вищої освіти:

 • “унітарний принцип оцінювання” (Франція, колишній СРСР) — держава контролює систему, процес і результати оцінювання;
 • “кооперативний принцип оцінювання” (США) — уряд не втручається безпосередньо у процедуру оцінювання, але співпрацює з посередницькими громадськими організаціями та підтримує їх;
 • “директивний принцип оцінювання” (наприклад, Великобританія) — уряд створює квазіпосередницькі установи, такі як Агентство гарантування якості у вищій освіті (QAAHE), що виконують метаоцінювання організацій, пов’язаних з оцінкою якості вищої освіти.

Проведений аналіз існуючих підходів до оцінки якості вищої освіти дає можливість зробити висновок, що незалежно від форм та параметрів, закладених у процедуру, ефективні механізми оцінювання якості мають базуватися на внутрішній (самооцінювання) та зовнішній складових.

Принципи зовнішньої оцінки якості вищої освіти

Згідно з чинним українським законом “Про вищу освіту”, діяльність незалежних установ з оцінювання якості відноситься до підсистеми зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ та якості вищої освіти передбачає виконання певних процедур та заходів, представлених на рис. 2.

Рис. 2. Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ та якості вищої освіти: процедури та заходи

Міжнародна акредитація є одним із механізмів забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти. Модель механізму незалежної акредитації освітньої програми наведено на рис. 3.

Рис. 3. Онтологічна модель механізму незалежної акредитації освітньої програми

Процедура незалежної акредитації починається з подання заявки та пакету документів ВНЗ до обраного агентства з оцінювання якості.

На другому етапі акредитаційного процесу ВНЗ здійснює самооцінку за критеріями та показниками, розробленими незалежним агентством. У кожного незалежного міжнародного агентства є власний перелік показників, які підлягають оцінюванню.

Проведення самооцінки та написання звіту (Self-Evaluation Report) є досить корисним саме для ВНЗ, а отже на цьому етапі можна визначити свої сильні та слабкі сторони організації навчального процесу, прогалини у моніторингу результатів навчання, усвідомити доцільність підтримання зв’язків із випускниками та роботодавцями.

Після заповнення звіту ВНЗ надсилає його на розгляд у незалежне агентство з оцінювання якості, яке за результатами вивчення наданих до розгляду документів визначає доцільність візиту експертної комісії до навчального закладу. Візит акредитаційної комісії спрямований на визначення відповідності освітніх програм та/або навчальної діяльності ВНЗ стандартам якості у сфері вищої освіти.

За результатами візиту акредитаційної комісії експерти складають висновок, в якому міститься не тільки зауваження та критика, але й практичні рекомендації щодо подолання виявлених недоліків. За підсумками всіх етапів незалежного оцінювання незалежна агенція приймає рішення про можливість надання акредитації та сертифіката про відповідність визначеним стандартам якості вищої освіти навчального закладу-апліканта. Проходження такої акредитації є добровільним та самостійним рішенням ВНЗ.

Висновки

Отримання акредитації на міжнародному рівні дозволяє ВНЗ підвищити рівень конкурентоспроможності освітніх послуг та реально підвищити якість навчального процесу за рахунок проведення процедур самооцінки та реалізації рекомендацій, наданих незалежною установою з оцінювання якості вищої освіти. Проходження процедури зовнішньої оцінки із залученням міжнародних акредитаційних агенцій сприятиме як забезпеченню якості освітніх програм окремих вищих навчальних закладів, так і підвищенню рівня надання освітніх послуг в цілому в умовах трансформації української системи вищої освіти.

 

Джерела

1. Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

2. Мельник О.О. Впровадження стандарту якості ISO 9000 у вищому навчальному закладі / О.О. Мельник // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. пр. / відп. за вип. О.В. Бойко. — Мелітополь, 2008. — № 12. — С. 8-12.

3. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж.: аналіт. звіт / Міжнародний Фонд дослідження освітньої політики ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова. — К. : Таксон, 2014. — 144 с.

4. Почтовюк А.Б. Якість освіти сучасного вищого навчального закладу: проблеми та перспективи / А.Б. Почтовюк // Економічний вісник Донбасу. — № 1. — С. 223-226.

5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. — К.: Ленвіт, 2006. — 36 с.

6. Хімічева Г.І. Методологія впровадження принципів TQM і вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 у сферу вищої освіти / Г.І. Хімічева // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. — Х.: УІПА, 2005. — № 11. — С. 64-72.

7. Gornitzka Å. Bologna in Context: A Horizontal Perspective on the Dynamics of Governance Sites for a “Europe of Knowledge” / А Gornitzka // European Journal of Education. — 2010. — 45 (4). — P. 535-548.

 

Стаття підготовлена за матеріалами тез до Міжнародної конференції Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій (28-29 травня 2015 року).

 

Олена КРАСОВСЬКА
Кандидат економічних наук, доцент
Директор Міжнародної Школи Бізнесу
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

E-mailelena_krasovskay@mail.ru

Share