Конференція “Реформа вищої освіти в Україні”: абстракти, тези та презентації досліджень

Конференція “Реформа вищої освіти в Україні”: абстракти, тези та презентації досліджень

Пропонуємо до Вашої уваги перелік учасників, абстракти та презентації досліджень, поданих на першу щорічну міжнародну конференцію Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій. Метою конференції було обговорення вченими і практиками стратегічних цілей, поточних завдань і шляхів ефективного реформування вищої освіти в Україні в частині назрілих критичних питань у сфері законодавчих та інституційних трансформацій. Конференція відбувалась 28-29 травня 2015 року у місті Києві у стінах провідного українського вищого навчального закладу “Київський національний університет імені Тараса Шевченка”.

ПРОГРАМА конференції

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я АВТОРА
УНІВЕРСИТЕТ (ОРГАНІЗАЦІЯ)
НАЗВА ДОСЛІДЖЕННЯ (абстракт)
Системний аналіз реформ у сфері вищої освіти
Bakhrushin Vladimir Classic Private University Some Aspects of Higher Education Reforming in Terms of the System Approach (PDF) Презентація
Chaika Ivan The Center for Legal Aid, Kharkiv The issues of research (innovative) universities implementation in Ukraine (PDF)
Mariuts Ilona National Pedagogical Dragomanov University Reforming of Romanian university education according to European Educational Area requirements (PDF)
Oleksiyenko Anatoly University of Hong Kong Higher Education Reforms and Center-Periphery Dilemmas: Ukrainian Universities Between Neo-Soviet and Neo-Liberal Contestations (PDF)
Yershova Olena Kyiv National University of Technologies and Design Sustainable Society and Educational Transformations
Дегтярьова Ірина Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Тенденції реформування системи державного управління вищою освітою в Україні (PDF)
Жук Михайло Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Український освітній вимір 2020: трансформаційний аналіз (PDF)
Липов Володимир Харківський національний економічний університет Чинники комплементарної зумовленості трансформації інституціональних засад вищої освіти (PDF)
Сацик Володимир Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) Презентація
Щербакова Олена Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України А чи враховано значення риторикознавчого компонента в ефективному реформуванні вищої освіти в Україні?! (PDF)
Федорченко Юрій Незалежний освітній аналітик-консультант Про необхідність формування системи противаг у вищій освіті (PDF)
Харковенко Руслана Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Виклики реформи вищої медичної освіти
Інновації в управлінні та самоврядуванні університетських закладів
Hladchenko Myroslava National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Mission Statements of Ukrainian Higher Education Institutions – Responses to the Demands of the Environment in Transition (PDF)
Terepyshchyi Sergii National Pedagogical Dragomanov University Theories of decision making in educational policy (PDF) Презентація
Tsukanova Polina
Длугопольський Олександр Тернопільський національний економічний університет Автономія вищих навчальних закладів – умова забезпечення якості вищої освіти (PDF)
Чекаловська Галина
Єгорова-Гудкова Тетяна Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Необхідність нової парадигми вищої освіти в умовах змін (PDF) Презентація
Жданова Катерина Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Врядування в системі вищої освіти Сполученого Королівства (PDF)
Жорнова Ольга Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Соціальні ефекти вищої освіти: українські реалії і перспективи (PDF)
Жорнова Олена
Ільницький Денис Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Трансформація місії системи вищої освіти України: висновки зі світового досвіду (PDF)
Курбатов Сергій Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Центр російських та євразійських досліджень Університету Уппсала (Швеція), член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Темпоральні та просторові асиметрії в розумінні місії сучасного університету та проблема їх подолання Презентація
Ляшенко Олександра Національний інститут стратегічних досліджень Антикризовий менеджмент вищої освіти в Україні (PDF)
Михайліченко Микола Національний університет біоресурсів і природокористування України Університетська автономія: історичні реалії та виклики сьогодення (PDF) Презентація
Макодзей Людмила
Пижов Олександр Коледж економіки, права та інформаційних технологій ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” (голова Студентського наукового товариства) Проблеми постанови КМУ “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”: погляд молоді та студентства (PDF)
Cас Наталія Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Виокремлення та опис основних трудових функцій (основних компетентностей) – результатів навчання з інноваційного управління навчальними закладами (PDF) (ТезиПрепринт-стаття
Чорний Олег Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Інновації в управлінні людським капіталом університетського закладу (PDF)
Якість вищої освіти та системи її забезпечення
Golodnikova Yuliya Ukrainian Catholic University School of Journalism (Program in communications media) Wanted: Ukrainian media studies (PDF)
Бардась Артем Національний гірничий університет Створення мотиваційних механізмів забезпечення якості викладання навчальних дисциплін (PDF)
Будник Юлія Національний університет державної податкової служби України Процес формування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (PDF) (Тези)
Винник Тетяна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Основні компоненти забезпечення якості вищої освіти (PDF)
Гожик Андрій Київський національний університет імені Тараса Шевченка Політика якості: досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Длугопольський Олександр Тернопільський національний економічний університет Доступність і якість вищої освіти (досвід Японії для України) (PDF)
Косьмій Олена Інститут кримінально-виконавчої служби Забезпечення якості вищої освіти у контексті її реформування в Україні (PDF)
Потій Олександр Харківський національний університет ім. В.Каразіна Інституціональна модель системи забезпечення якості вищої освіти України (PDF) Презентація
Красовська Олена Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Ставицький Андрій Київський національний університет імені Тараса Шевченка Підвищення якості вищої освіти в Україні за допомогою інституціональних перетворень (PDF) Презентація
Скиба Тетяна Чорноморський державний університет імені Петра Могили Система та процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти
Стадний Єгор Центр дослідження суспільства Прозорість університетів як механізм забезпечення якості вищої освіти (PDF)
Толков Олександр Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Психологічні особливості професійної діяльності персоналу вищої школи в умовах змін (PDF)
Толкова Тетяна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Особливості професійної діяльності викладачів іноземної мови в умовах змін у вищій школі (PDF)
Чорноморець Інна Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” Професійні стандарти педагогічної діяльності як важливий інструмент модернізації неперервної педагогічної освіти (PDF) Презентація
Шульгай Аркадій Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Реалізація окремих положень Закону України “Про вищу освіту” щодо освітніх програм та стандартів освітньої діяльності у вищих медичних навчальних закладів як шлях до підвищення якості медичної освіти (PDF)
Загричук Григорій
Академічні дослідження
Лазоренко Олена Інститут філософії  імені Г.С. Сковороди НАН України “Суспільство знань” як модель розвитку українського соціуму (PDF) (Тези)
Ніколаєв Євген Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Засади подолання розриву між українськими і світовими практиками підготовки та захисту дисертаційних досліджень (PDF)
Олексів Ігор Національний університет “Львівська політехніка” Формування передумов щодо розвитку докторських програм в галузі управління та адміністрування в Україні (PDF)
Комерціалізація наукових досліджень, зв’язки університетів із бізнесом
Куклін Олег Черкаський державний бізнес-коледж Освітньо-науковий кластер як новий шлях інноваційного розвитку регіональних університетів (PDF) Презентація
Мазур Ірина Київський національний університет імені Тараса Шевченка Роль вищого навчального закладу в організації наукоємного підприємництва (PDF) Презентація
Семенець Юлія Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Партнерство бізнесу, держави та університетів як стратегічний ресурс інноваційного розвитку України (PDF)
Struk Tetyana National University of Ostroh Academy, Linguistic Centre® Translation and Localization Company Three to Tango: Business and Academia Relationship (PDF) Презентація
Bondarenko Oleksandr Kirovohrad State Pedagogical University, Translatel Ltd.
Економічні моделі, форми фінансування, фандрейзинг і спонсорування у вищій освіті
Prokhor Iryna Institute of Higher Education of the National Academy of the Educational Sciences of Ukraine Development of private higher education amid public dominance in higher education: the Ukrainian perspective (PDF)
Азьмук Надія Черкаський державний бізнес-коледж Цифровий сегмент ринку освітніх послуг (PDF) (Тези)
Константюк Наталія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Фінансова автономія – вимога часу для успішного функціонування вищої освіти в Україні (PDF) Презентація
Крисоватий Ігор Тернопільський національний економічний університет Актуальні проблеми фінансування в європейських університетах (PDF)
Халавка Юрій Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Динаміка застою української науки: як рушити з місця? (PDF)
Хмара Марина Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кластеризація у сфері вищої освіти України (PDF)
Навчання і вдосконалення педагогічного процесу у вищій школі
Lytvynovskyj Yevgen The Institute of public administration in the sphere of civil protection The problems of organization of the training of the student youth of issues of life safety (PDF) (Тези)
Gerasimenko Andrej
Romaniuk Nataliia
Soloviova Olena National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Creative approach to managing the classroom (PDF)
Palamarchuk Olga Institute of Higher Education of the National Academy of the Educational Sciences of Ukraine Academic advising as essential component of quality teaching (PDF)
Білоус Оксана Київський національний університет імені Тараса Шевченка “Навчання через творення”, як основа успішної вищої освіти: досвід та перспективи (PDF)
Моренчук Андрій Східноєвропейський університет імені Лесі Українки Вплив системи розподілу балів на мотивацію студентів і підвищення якості освіти (на основі досвіду СНУ ім. Лесі Українки) (PDF) Презентація
Майстренко Тетяна Житомирський державний університет імені Івана Франка Професійно-орієнтовані завдання як метод формування професійних умінь студентів (PDF)
Глобалізація та інтернаціоналізація вищої освіти
Вишньова Вероніка Національний гірничий університет Розвиток вищої освіти в контексті її глобалізації (PDF)
Драмарецька Лариса Інститут кримінально-виконавчої служби Інтернаціоналізація української вищої освіти (PDF)
Дубчак Сергій Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Проблема нострифікації в Україні отриманих за кордоном наукових ступенів (PDF)
Красовська Олена Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля Міжнародна акредитація освітніх програм в системі забезпечення якості вищої освіти (PDF) Презентація
Раціна Тетяна Національний гірничий університет До питання соціокультурної глобалізації вищої освіти (PDF)
Романюк Людмила Київський національний університет імені Тараса Шевченка Становлення цінностей відкритості до змін у контексті глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти (PDF) (Тези)
Романюк Василь
Сімак Катерина Національний університет “Острозька академія” Академічна мобільність студентів у системі вищої освіти Канади (PDF)
Харитонова Олена Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Глобалізація та інтернаціоналізація вищої освіти у вимірі публічно-правових досліджень (PDF)
Шляховчук Олена Київський національний університет імені Тараса Шевченка Культурна освіченість як частина освіти в дусі глобального громадянства
МЕТОДОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ
Oleksiyenko Anatoly Hong Kong University Publishing in SSCI journals on higher education studies
Марія Тищенко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Досвід участі в міжнародних наукових дослідженнях та програмах академічної мобільності
ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ
Dr. Vuokko Kohtamäki Higher Education Group, School of Management, University of Tampere, Finland Professional Development Program for Higher Education Administrators (KOHA)
Prof. Seppo Hölttä Trends and Challenges in Higher Education Policy of Finland
Yulia Shumilova
Лікарчук Ігор Директор Українського центру оцінювання якості освіти Місце та роль ЗНО в системі реформування вищої освіти в Україні (сучасний стан і перспективи розвитку)
Благодєтєлєва‐Вовк Світлана Експерт Реанімаційного пакету реформ Самоочищення та антикризовий менеджмент в порядку денному реформи вищої освіти в Україні
Примаченко Іван Співзасновник проекту масових відкритих онлайн-курсів в Україні ПРОМЕТЕУС Онлайн-революція в освіті – можливості для України
Кращенко Юрій Голова Ради молодих учених при МОН України Перспективи розвитку наукової кар’єри молодих учених в Україні
Дегтярьова Ірина Заступник голови Ради молодих учених Дніпропетровської області

* Конференція Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій започаткована зусиллями ініціативної групи Спілки дослідників вищої освіти України у співпраці з науково-популярним сайтом ©Освітні тренди.

Share